REGULAMIN APLIKACJI VIVID MIND

§ 1 [DEFINICJE]

Strony nadają pojęciom użytym w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:

 1. Cennik – cennik opłat za Subskrypcję dostępny pod adresem https://vividmind.health/.

 2. Dane uwierzytelniające – indywidualne dane generowane przez Producenta, umożliwiające dostęp Klientowi do Konta Klienta i Oprogramowania, w tym:

 1. login – indywidualne oznaczenie Klienta nadawane w trakcie procesu rejestracji w celu uzyskania dostępu do Oprogramowania (zalogowania do Oprogramowania);

 2. hasło – indywidualny i niepowtarzalny ciąg znaków stworzony w celu uzyskania dostępu do Oprogramowania i zabezpieczenia dostępu do korzystania z Oprogramowania przed osobami nieupoważnionymi.

 1. Dni robocze – oznacza dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Dokumentacja – wszelka dokumentacja dostarczona lub udostępniona Klientowi, w tym informacje, instrukcje lub regulaminy dostępne na stronie internetowej https://vividmind.health/ oraz dostępne z poziomu Oprogramowania, niezależnie od postaci (papierowa/elektroniczna), opisująca specyfikację, sposób działania Oprogramowania oraz warunki świadczenia usług i udostępnianych funkcjonalności lub rekomendacje dotyczące korzystania z Oprogramowania przez Klienta.

 3. Informacje Poufne – oznacza informacje poufne wskazane w § 7 ust. 2 Regulaminu.

 4. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która po zapoznaniu się i zaakceptowaniu postanowień Regulaminu dokonała procesu rejestracji, czego rezultatem jest posiadanie aktywnego Konta Klienta.

 5. Konto Klienta – przydzielona danemu Klientowi przestrzeń w ramach Oprogramowania pozwalającą na korzystanie z Usług. 

 6. Konsument - każda osoba fizyczna dokonującą z Producentem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą ani wykonywaniem wolnego zawodu.

 7. Okres Subskrypcji - okres kolejnych 12 miesięcy korzystania z Oprogramowania od dnia uiszczenia przez Klienta opłaty za Subskrypcję. 

 8. Oprogramowanie – oznacza aplikację Vivid Mind przeznaczoną do przesiewowego badania wczesnych objawów demencji, stanowiący utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Oprogramowanie oferowane jest Klientowi w modelu SaaS. Szczegółowe warunki Subskrypcji Oprogramowania określa niniejszy Regulamin.

 9. Producent – Vivid Mind PSA z siedzibą w Warszawie, ul. Ksawerów 3, 00-656 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000944514.

 10. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną w postaci zdalnego udostępnienia Klientowi Oprogramowania Vivid Mind (model Software as a Service).

 11. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 12. Rozporządzenie MZ – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2022 r. poz. 1304 z późn.zm.).

 13. Subskrypcja – oznacza usługę polegającą na udzieleniu dostępu do Oprogramowania (abonament).

 14. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dot. Oprogramowania, zawierana przez Producenta oraz Klienta na zasadach określonych w Regulaminie.

 15. Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną w formie SaaS, która polega na zdalnym udostępnianiu Klientowi Oprogramowania przez Internet (przeglądarkę internetową).

 16. Ustawa o prawach pacjenta – ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 849, z późn.zm.).

 17. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062, z późn.zm.).

 18. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.).

 19. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn.zm.).

 20. Użytkownik – Klient lub osoba fizyczna upoważniona przez  Klienta do korzystania z Oprogramowania w ramach opłaconej przez Klienta Subskrypcji i posiadająca zgodny z Umową dostęp do Oprogramowania przy użyciu indywidualnego loginu i hasła.

 21. Wsparcie Techniczne – pomoc techniczna świadczona na rzecz Klienta przez Producenta w ramach Subskrypcji Oprogramowania. Wsparcie Techniczne świadczone jest w zakresie problemów Klienta związanych z korzystaniem z Oprogramowania lub tkwiących w Oprogramowaniu.

 

§ 2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Oprogramowania. Przed rozpoczęciem korzystania z Oprogramowania należy dokładnie zapoznać się z treścią Regulaminu.

 3. Akceptacja Regulaminu przez Klienta jest warunkiem legalnego korzystania z Oprogramowania i stanowi zawarcie wiążącej Umowy z Producentem. Jeżeli Klient nie zgadza się z jakimkolwiek postanowieniem Regulaminu, jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z Oprogramowania i usunięcia wszelkich jego komponentów z własnych systemów informatycznych oraz urządzeń.

 4. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie w aplikacji i na stronie internetowej Producenta, w zakładce „Regulamin”. Klient w dowolnym czasie może go pobrać, utrwalić czy wydrukować.

 5. Producent zastrzega sobie prawo do włączenia treści reklamowych lub linków do takich treści w Oprogramowaniu. Klient przyjmuje do wiadomości, że kliknięcie takiego linku lub otwarcie takiej treści może skutkować obciążeniem przez operatora telekomunikacyjnego lub usługodawcę internetowego ustaloną opłatą.

 6. Producent nie ma kontroli nad dokładnością lub poprawnością treści lub informacji dostarczanych lub wykorzystywanych przez Klientów, w związku z czym Klient przyjmuje do wiadomości, że tylko podawanie prawidłowych i pełnych danych pozwoli na należyte świadczenie przez Producenta Usług i wykorzystanie wszystkich funkcjonalności Oprogramowania.  

 7. Producent, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Oprogramowania oraz dążenia do zapewnienia najwyższej jakości świadczonych Usług może komunikować się z Klientami i poszczególnymi Użytkownikami zarówno za pośrednictwem Oprogramowania, ale również za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Klienta.

 8. Zabronione jest rozpowszechnianie zarówno przez Klientów jak i poszczególnych Użytkowników, w ramach Oprogramowania lub za jego pośrednictwem, treści bezprawnych, niezgodnych ze stanem faktyczny lub prawnym, lub naruszające prawa osób trzecich, w szczególności naruszających dobra osobiste innych Klientów lub Użytkowników.

 9. Zabrania się sprzedawania, przenoszenia albo cedowania swojego prawa do korzystania z Oprogramowania, na osobę trzecią.

 10. Klient może korzystać z Oprogramowania tylko w takim zakresie, w jakim jego uprawnienia zostały określone w Umowie i Regulaminie. Nie można domniemywać innych uprawnień do korzystania z Oprogramowania czy prawa do innych świadczeń niż określone w Umowie i Regulaminie.

 11. Producent świadczy usługę w modelu SaaS (Software as a Service), co oznacza, że Oprogramowanie (i jego komponenty) jest zainstalowane i utrzymywane w całości w ramach infrastruktury Producenta, a Klient uzyskuje dostęp do Oprogramowania przez aplikację. Klient nie nabywa żadnych majątkowych praw autorskich do Oprogramowania ani do jakiegokolwiek innego systemu/komponentów podmiotów trzecich wykorzystywanych w związku z udostępnieniem Klientowi Oprogramowania.

 12. Klient przyjmuje do wiadomości fakt, iż rozwiązania techniczne w Oprogramowaniu i Dokumentacja, a także wszelkie ich oznaczenia, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich lub stosownych licencji przysługujących Producentowi, jak również mogą stanowić Informację Poufną i mogą być objęte obowiązkiem ochrony. Korzystanie z Oprogramowania może odbywać się wyłącznie przy zastosowaniu sprzętu komputerowego oraz współdziałających z Oprogramowaniem systemów operacyjnych spełniających minimalne wymagania techniczne określone przez Producenta w Dokumentacji lub na stronie internetowej Producenta. Klient zobowiązany jest wypełnić minimalne wymagania sprzętowe, techniczne oraz eksploatacyjne niezbędne dla korzystania z Oprogramowania i wymagane przez Producenta. Producent nie ponosi odpowiedzialności za działanie Oprogramowania w przypadku, jeśli warunki te nie są spełnione przez Klienta. Klient niniejszym oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy szczegółowo zapoznał się tymi warunkami i Dokumentacją.

 13. Z zastrzeżeniem odpowiedzialności wynikającej z postanowień Regulaminu, Producent – w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie, jeżeli do danego Klienta to wyłączenie może mieć zastosowanie z uwagi na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa – nie udziela Klientowi jakiejkolwiek gwarancji na Oprogramowanie ani Dokumentację, w szczególności Strony niniejszym wyłączają odpowiedzialność Producenta z tytułu rękojmi za wady lub usterki Oprogramowania lub Dokumentacji.


§ 3 [KONTO KLIENTA I ZAWARCIE UMOWY]

 1. Korzystanie z Oprogramowania możliwe jest wyłącznie po zaakceptowaniu Regulaminu.

 2. Umowa o świadczenie Usług dla Klienta zawarta zostaje z chwilą utworzenia przez Producenta Konta Klienta.

 3. Utworzenie Konta Klienta zostaje każdorazowo potwierdzone poprzez przesłanie wiadomości e-mail na podany przez Klienta podczas rejestracji adres poczty elektronicznej.

 4. Założenie Konta Klienta wymaga następujących działań:

 1. upoważniony przez Klienta Użytkownik wprowadza wymagane dane i informacje do Oprogramowania za pomocą formularza rejestracyjnego, a w szczególności:

 1. adres poczty elektronicznej oraz 

 2. dane identyfikacyjne i adresowe dot. Klienta.

 1. upoważniony przez Klienta Użytkownik składa oświadczenia wymagane do zawarcia Umowy o korzystanie z Usług poprzez samodzielne zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a w formularzu;

 2. po otrzymaniu powyższych danych, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika przesyłana jest  wiadomość obejmującą potwierdzenie rozpoczęcia procedury rejestracji oraz odnośnik (hiperlink) do podstrony z potwierdzeniem rejestracji oraz Dane uwierzytelniające;

 3. Użytkownik poprzez wejście na odnośnik (hiperlink) zamieszczony w przesłanej mu wiadomości elektronicznej i skuteczne wywołanie wskazanej w odnośniku podstrony potwierdza rejestrację Konta Klienta, kończąc w ten sposób procedurę rejestracyjną.

 1. Z chwilą zakończenia procedury rejestracji tworzone jest Konto Klienta. Klient ma dostęp do Konta Klienta za pomocą Danych uwierzytelniających. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Konta Klienta zgodnie z jego przeznaczeniem, funkcjonalnością oraz instrukcjami.

 2. Ani Klient, ani Użytkownik nie może, bez uzyskania uprzedniej zgody Producenta, udostępniać loginu lub hasła do Konta osobie trzeciej lub w jakikolwiek inny sposób umożliwiać osobie trzeciej korzystanie z Oprogramowania z wykorzystaniem jego Danych dostępowych.

 3. Za udostępnienie przez Klienta Danych dostępowych podmiotom trzecim, Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność.

 4. Dla uniknięcia wątpliwości Producent oświadcza, że sama akceptacja Regulaminu i utworzenie Konta nie stanowi zobowiązania Klienta do opłacenia Subskrypcji, przy czym bez opłacenia przez Klienta Subskrypcji, Klient nie będzie mógł korzystać z Oprogramowania.

 5. Wymogi techniczne niezbędne do korzystania z Oprogramowania są podane na stronie internetowej Producenta https://vividmind.health/. Klient, akceptując Regulamin, oświadcza tym samym, że zapoznał się z tymi wymogami. Producent zastrzega, że wymogi techniczne zamieszczone na jego stronie internetowej mogą ulegać zmianom i zmiany takie nie stanowią zmiany Regulaminu ani      zmiany Umowy, przy czym o takich zmianach Klient będzie informowany przez Producenta. Koszty dostosowania się do wymogów technicznych niezbędnych do prawidłowego korzystania z Oprogramowania (także wynikających ze zmian wprowadzonych w trakcie Okresu Subskrypcji) ponosi Klient. 


§ 4 [DOSTĘP DO OPROGRAMOWANIA I SUBSKRYPCJA]

 1. Po utworzeniu Konta Klienta, Klient otrzyma dostęp do Oprogramowania wyłącznie po opłaceniu Subskrypcji.

 2. Dostęp do Oprogramowania udzielany jest Klientowi na Okres Subskrypcji.

 3. Wysokość Subskrypcji określa Cennik.

 4. W przypadku przedłużenia Subskrypcji o kolejny Okres Subskrypcji Klient zobowiązany jest do zapłaty Producentowi należnego wynagrodzenia wg. aktualnego Cennika.

 5. Wynagrodzenie Producenta wskazane w Cenniku podane jest w kwotach netto i zostanie podwyższone o stawkę podatku VAT zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

 6. Producent wystawia fakturę VAT niezwłocznie po opłaceniu przez Klienta Subskrypcji lub z chwilą odnowienia Subskrypcji na kolejny Okres Subskrypcji, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 

 7. Subskrypcja będzie podlegać odnowieniu na kolejne dwunastomiesięczne Okresy Subskrypcji, chyba że Klient lub Producent dokonają wypowiedzenia Umowy na zasadach określonych Regulaminem.

 8. Odnowienie Subskrypcji nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy Klient w sposób skuteczny dokona wypowiedzenia Umowy, w trybie opisanym w § 8 Regulaminu.

 9. Opłata za Subskrypcję jest wnoszona z góry za kolejne Okresy Subskrypcji.

 10. Okres Subskrypcji rozpoczyna się w dniu zaksięgowania na rachunku bankowym Producenta opłaty za Subskrypcję

 11. Subskrypcja może zostać opłacona: 

 1. przelewem;

 2. płatnością kartą debetową lub kredytową;

 3. systemem płatności internetowych.

 1. Wybierając kartę kredytową lub debetową jako sposób uregulowania Subskrypcji, Klient jednocześnie zgadza się na automatyczne obciążanie karty kredytowej lub konta bankowego za całość należnych opłat w danym okresie korzystania z Oprogramowania. Jednocześnie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie przez Producenta zewnętrznych podmiotów pośredniczących w procesie płatności, a także ujawnienie im danych dotyczących transakcji.

 2. W przypadku wyboru karty kredytowej lub debetowej jako sposobu opłacenia Subskrypcji, opłata za każdy kolejny Okres Subskrypcji będzie pobierana automatycznie, do momentu zgłoszenia chęci rezygnacji z Subskrypcji przez Klienta. Klient może w każdym czasie zrezygnować z dalszej Subskrypcji, poprzez jej anulowanie za pośrednictwem Oprogramowania.

 3. W przypadku wyboru operatora systemu płatności internetowych, Klient potwierdza i akceptuje warunki świadczenia przez niego usług.

 4. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności Subskrypcji przelewem, Klient zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia w terminie 14 dni, licząc od dnia wystawienia faktury VAT przez Producenta, na rachunek bankowy wskazany w jej treści. Za dzień płatności Strony uważają dzień uznania kwoty na rachunku bankowym Producenta.

 5. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 15 płatność nie zostanie zrealizowana przez Klienta w terminie wskazanym na fakturze VAT, Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem adresu e-mail Klienta o braku płatności i braku możliwości korzystania z Oprogramowania, do czasu uregulowania opłaty za Subskrypcję. Jeśli mimo powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Klient nie dokona płatności w terminie 7 dni od dnia przesłania powiadomienia, Producent jest uprawniony do ograniczenia Klientowi dostępu do Oprogramowania tylko do trybu do odczytu („read-only”). Producent powiadomi Klienta o podjęciu działań, o których mowa w zdaniu poprzednim za pośrednictwem adresu e-mail Klienta. W przypadku gdy Klient nie dokona płatności we wskazanym przez Producenta terminie, Producent uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, a Klientowi nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu rozwiązania przez Producenta Umowy.

 6. Ograniczenie dostępu do Oprogramowania z przyczyn wskazanych w ust. 16 powyżej, nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty za Subskrypcję w pełnej wysokości wraz z  ustawowymi odsetkami za opóźnienie, ani nie przedłuża Okresu Subskrypcji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w przypadku ograniczenia dostępu do Oprogramowania z przyczyn leżących po stronie Klienta, o których mowa w ust. 16 powyżej.

 7. Wznowienie dostępu do pełnej funkcjonalności Oprogramowania po jego ograniczeniu z przyczyn wskazanych w ust. 16 powyżej, może nastąpić wyłącznie po zapłaceniu przez Klienta nieuregulowanej Subskrypcji. 

 8. Strony oświadczają, iż akceptują wystawianie i odbiór faktur drogą elektroniczną, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług na swoje dane kontaktowe zamieszczone na Koncie Klienta.


§ 5 [WARUNKI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA]

 1. Klient może korzystać z Oprogramowania jedynie w zakresie funkcjonalności udostępnionych Klientowi przez Producenta wynikających z Regulaminu oraz opłaconej Subskrypcji, w granicach określonych zasadami świadczenia działalności leczniczej przez Klienta.

 2. Klient jest uprawniony do:

  1. korzystania z Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem,

  2. przeglądania, wyświetlania, przesyłania, danych oraz wykonywania innych niezbędnych czynności związanych z działalnością leczniczą Klienta z wykorzystaniem Oprogramowania.

 3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Klient jest uprawniony do korzystania z Oprogramowania wyłącznie w zakresie wyraźnie określonym w Regulaminie, w szczególności w odniesieniu do korzystania z Oprogramowania, na podstawie art. 75 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyłącza się uprawnienia określone w art. 74  ust. 4 pkt 1 i 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ponadto, niedozwolone jest w szczególności:

  1. wykorzystywanie Oprogramowania przez osoby trzecie, inne niż upoważnieniu przez Klienta Użytkownicy, w szczególności jego najem lub dzierżawa,

  2. dokonywanie zmian w kodzie źródłowym i wynikowym Oprogramowania oraz zmian w sposobie funkcjonowania Oprogramowania innych niż dozwolone Klientowi przez Producenta,

  3. pobranie (trwałe zwielokrotnienie) Oprogramowania oraz jego zainstalowanie na innym serwerze;

  4. dekompilowanie Oprogramowania w przypadkach innych niż dozwolone przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

  5. udostępnianie lub przekazywanie za pomocą Oprogramowania jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w tym treści naruszających normy prawne oraz moralne, obrazujące lub propagujące przemoc, nienawiść, jakąkolwiek dyskryminację rasową, kulturową, etniczną lub religijną lub naruszających dobra osobiste innych osób.

 4. Dokonywanie czynności określonych przepisem art. 74 ust.4 pkt. 1) i 2) Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, poza zakresem objętym w niniejszym Regulaminie, wymaga każdorazowo zgody Producenta. 

 5. Klient ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za:

  1. działania i zaniechania wszystkich Użytkowników, których upoważnił do korzystania z Oprogramowania w ramach Konta Klienta;

  2. działania i zaniechania własne oraz osób, którymi się posługuje, a także osób, którym udostępnia Dane uwierzytelniające Klienta oraz osób działających w jego imieniu;

  3. treści i dane wprowadzane do Oprogramowania;

  4. wszelkie naruszenia bezpieczeństwa danych spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem dostępu do Konta Klienta.

 6. Klient nie jest uprawniony do przeniesienia jakichkolwiek praw lub wierzytelności wynikających z Umowy na podmiot trzeci, chyba że Producent wyrazi na to uprzednią zgodę pod rygorem nieważności.

 7. Przez Okres Subskrypcji, Producent udostępnia Klientowi nowsze wersje Oprogramowania w związku z implementowanymi zmianami, w tym wymaganymi przez obowiązujące przepisy prawa. O wymaganych aktualizacjach Oprogramowania i udostępnieniu najnowszej wersji Oprogramowania Producent informuje Klienta na bieżąco za pośrednictwem newslettera technicznego, w treści komunikatów umieszczanych na stronie internetowej Producenta lub w Oprogramowaniu.


§ 6 [DANE OSOBOWE]

 1. Klient oświadcza, że jest administratorem danych osobowych (w tym danych pacjentów i personelu medycznego) wprowadzanych do Oprogramowania, w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO. W przypadku, kiedy Klient nie będzie administratorem danych osobowych oświadcza on, że uzyskał od właściwego administratora danych osobowych lub innych właściwych osób zgodę na powierzenie przetwarzania danych.

 2. Klient jako administrator, na podstawie art. 28 RODO powierza Producentowi, jako podmiotowi przetwarzającemu (art. 4 pkt 8 RODO), dane osobowe na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

 3. Producent przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe pacjentów, gromadzone i przetwarzane przez Klienta objęte są szczególną ochroną, wynikającą z przepisów prawa, w tym RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy o prawach pacjenta, Rozporządzenia MZ. Producent zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszym Regulaminem, Dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym stosować odpowiednie środki zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania w rozumieniu art. 32 RODO.

 4. Powierzenie danych osobowych obejmuje następujące kategorie danych: dane osobowe pacjentów oraz dane osobowe personelu medycznego Klienta.

 5. Zakres danych osobowych powierzonych Producentowi do przetwarzania obejmuje:

  1. dane pacjentów Klienta: dane o stanie zdrowia, obejmujące osobiste numery identyfikacyjne (w tym numer PESEL), dane o dokumencie potwierdzającym tożsamość, numer kartoteki medycznej, nazwisko i imię, nazwisko panieńskie, datę i miejsce urodzenia, płeć, stan cywilny, grupa krwi, dane opiekuna prawnego (w tym stopień pokrewieństwa), obywatelstwo, upoważnienia i oświadczenia, dane adresowe (w tym adres przebywania poza Polską, adres do korespondencji itp.) i inne dane kontaktowe (nr telefonu, adres e –mail), dane o zawodzie i zatrudnieniu, dane płatnika składek, dane dotyczące poziomu i przebiegu wykształcenia, dane dotyczące niepełnosprawności, dane o ubezpieczeniu i uprawnieniach do świadczeń, status uchodźcy, narodowość, specjalizacje, informacja o sprzeciwie zawartym w centralnym rejestrze sprzeciwów, dane dotyczące członków rodziny oraz dane o: stanie zdrowia, zdarzeniach medycznych, udzielonych poradach i wizytach, wydanej, gromadzonej i prowadzonej dokumentacji, zleconych świadczeniach, badaniach i wynikach i inne niezbędne dane gromadzone w dokumentacji pacjenta;

  2. dane personelu medycznego Klienta: imię, nazwisko, nazwisko panieńskie, datę i miejsce urodzenia, płeć, stan cywilny, obywatelstwo, dane identyfikacyjne (w tym numer PESEL), dane o dokumencie potwierdzającym tożsamość, dane adresowe (w tym adres przebywania poza Polską, adres do korespondencji itp.)i inne dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail itp.), dane o zawodzie i zatrudnieniu, dane płatników składek, dane dotyczące poziomu i przebiegu wykształcenia, dane dotyczące niepełnosprawności, dane o ubezpieczeniu i uprawnieniach do świadczeń, status uchodźcy, specjalizacje, dane dotyczące członków rodziny, informacje o warunkach zamieszkania i pracy.

 6. Zakres powierzanych danych wskazanych powyżej zależy od specyfiki Klienta w zakresie prowadzenia działalności leczniczej i specjalizacji. Zakres może zostać w każdym momencie rozszerzony np. ze względu na rozwój modułów Oprogramowania wymagających podania danych osobowych w szerszym zakresie, lub może zostać ograniczony przez Administratora, przy czym w przypadku ograniczenia Producent zastrzega, że może mieć to wpływ na możliwość korzystania z Oprogramowania. Zmiana zakresu powierzenia przetwarzania nie wymaga formy pisemnej. Ograniczenie lub rozszerzenie zakresu powierzenia przetwarzania danych osobowych Klient dokonuje poprzez wprowadzenie nowego zakresu danych do Oprogramowania, a w przypadku braku sprzeciwu Producenta na takie powierzenie w ciągu 7 dni, licząc od dokonania zmiany przez Administratora, przyjmuje się, że Producent zaakceptował zmianę zakresu powierzenia.

 7. Powierzone Producentowi dane osobowe będą przez niego przetwarzane w zakresie i w celu realizacji Umowy oraz dostępu i prawidłowego korzystania z Oprogramowania, a także w celu wykonania przez Producenta ciążących na nim obowiązków prawnych (m.in. wystawianie i przechowywanie faktur VAT, rozpatrywanie reklamacji) ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń, prowadzenia statystyk i tworzenia modeli statystycznych bazujących na zanonimizowanych danych, prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej przy czym na podstawie wyrażonej przez Klienta zgody lub w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, na podstawie i w granicach określonych przepisami RODO.

 8. Producent w celu realizacji Umowy będzie przetwarzał dane osobowe w postaci elektronicznej poprzez zdalny dostęp do Oprogramowania (przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wyświetlanie, eksportowanie i inne czynności związane z udostępnianiem Oprogramowania w modelu SaaS). Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie również przetwarzanie na serwerach dostarczanych Klientowi przez Producenta. Serwery Producenta zlokalizowane są na terenie Unii Europejskiej i posiadają odpowiednie zabezpieczenia, w tym w zakresie zdalnego dostępu, minimalizujące ryzyko zainfekowania i zaszyfrowania danych złośliwym oprogramowaniem.

 9. W celu zabezpieczenia danych osobowych powierzonych przez Klienta, Producent zobowiązuje się podjąć środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych spełniało wymogi przepisów krajowych i unijnych, w tym art. 32 – 36 RODO, a także Regulaminu. W wykonaniu w/w zobowiązania Producent, zobowiązuje się w szczególności:

  1. przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz poleceniami Klienta jako administratora, a przy tym w sposób zgodny z Regulaminem,

  2. przetwarzać dane osobowe tylko na wyraźne polecenie administratora, chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące przepisy prawa krajowego lub prawa Unii Europejskiej. W sytuacji, gdy obowiązek przetwarzania danych osobowych przez Producenta wynika z przepisów prawa, Producent przed rozpoczęciem przetwarzania informuje administratora o tym obowiązku prawnym, wykorzystując dane kontaktowe administratora, chyba że przepisy prawa zabraniają udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny,

  3. niezwłocznie informować administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie przepisów krajowych i unijnych,

  4. udzielać dostępu do danych osobowych wyłącznie osobom, które ze względu na zakres wykonywanych zadań otrzymały od Producenta upoważnienie do ich przetwarzania, a także by każda osoba działająca z upoważnienia Producenta, mająca dostęp do takich danych osobowych, przetwarzała je zgodnie z przekazanymi poleceniami administratora,

  5. zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia (art. 28 ust.3 pkt. b RODO), chyba że są to osoby podlegające odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy,

  6. niezwłocznie informować Klienta o jakimkolwiek postępowaniu, w tym administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania danych osobowych przez Producenta lub o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, orzeczeniu dotyczącym przetwarzania danych osobowych przez Producenta oraz o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Producenta, w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy, a także o skargach osób, których dane dotyczą, związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych,

  7. po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych zgłosić je Klientowi w terminach przewidzianych w RODO oraz usunąć stwierdzone naruszenia,

  8. umożliwiać Klientowi przeprowadzenie kontroli przetwarzania danych w rozumieniu art. 28 ust. 3 pkt. h RODO, pod warunkiem, że kontrola odbywać się będzie w Dni Robocze, w godzinach 8.00-16.00 i po zawiadomieniu o zamiarze przeprowadzenia kontroli z 7 – dniowym uprzedzeniem,

  9. udostępnić Klientowi wszystkie niezbędne informacje, o których mowa w art. 28 RODO,

  10. realizować pozostałe niewymienione obowiązki, a wynikające z obowiązujących przepisów, w tym RODO.

 10. Producent zobowiązuje się nie powierzać do dalszego przetwarzania danych osobowych innym podmiotom niż zapewniającym odpowiednie rozwiązania techniczne/organizacyjne umożliwiające wykonanie Usługi, w tym świadczącym na rzecz Producenta usługi informatyczne (w tym w zakresie infrastruktury), hostingowe, kolokacji, cloud computing, audytowe, księgowe, prawne, doradcze, podatkowe i rachunkowe lub innym niż współpracujący z Producentem partner handlowy, na co Klient akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę. Producent jako Podmiot przetwarzający, informuje, z wykorzystaniem danych kontaktowych Klienta, o wszelkich zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia kategorii podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Klient jako Administrator zastrzega sobie prawo wyrażenia sprzeciwu wobec zmian wskazanych przez Producenta, przy czym taki sprzeciw Klienta jest dokonywany drogą elektroniczną na dane kontaktowe Producenta. W przypadku braku odpowiedzi w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia uznaje się, że Klient nie wyraził sprzeciwu wobec dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych. Zmiany ww. podmiotów podprzetwarzających nie stanowią zmiany Umowy w przedmiocie ich powierzenia.

 11. Producent oświadcza ponadto, że dalszy podmiot przetwarzający, z którego usług zamierza korzystać przy przetwarzaniu danych osobowych, będzie dawał te same gwarancje jak Producent, a Producent ponosi pełną odpowiedzialność za wywiązanie się z ciążących na takim podmiocie obowiązków.

 12. Producent będzie przetwarzać dane osobowe na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Producent zobowiązuje się nie przekazywać powierzonych danych osobowych do państwa trzeciego, inaczej niż na pisemne polecenie Klienta, chyba że obowiązek taki nakłada na Producenta prawo UE lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Producent (w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Producent informuje Klienta o takim obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielenia tego rodzaju informacji z uwagi na ważny interes publiczny).

 13. W terminie do 14 dni po zakończeniu współpracy pomiędzy Producentem a Klientem, Producent – zależnie od decyzji Klienta – usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa (w tym wszelkie ich istniejące kopie, chyba że obowiązujące przepisy prawa krajowego lub prawa Unii Europejskiej nakazują mu dalsze przechowywanie danych osobowych lub strony zawrą umowę obejmującą przechowywanie tych danych).

 14. Jeżeli Producent nie może usunąć danych osobowych w wyznaczonym przez Klienta terminie, ze względu na obowiązujące przepisy prawa krajowego lub prawa Unii Europejskiej, które nakazują mu przechowywanie tych danych osobowych, informuje o tym Klienta. Informacja powinna zawierać zakres, rodzaj i podstawę prawną dalszego przetwarzania danych osobowych. Jednocześnie Producent oświadcza, że w takiej sytuacji zapewnia należytą ochronę danych osobowych, w tym podejmuje środki ochrony Danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.

 15. Wejście w życie Umowy na Subskrypcję Oprogramowania stanowi udokumentowane polecenie Klienta do przetwarzania przez Producenta danych osobowych, o którym mowa w art. 28 ust. 3 lit. a) RODO.

 16. Klient oświadcza, że jest świadomy ciążącego na nim obowiązku informacyjnego wynikającego z przepisów RODO wobec osób, których dane osobowe powierza Producentowi, w związku z korzystaniem z Oprogramowania oraz że zrealizuje ten obowiązek.

 17. Pozostałe informacje dot. przetwarzania danych osobowych przez Producenta znajdują się na stronie internetowej https://vividmind.health/ w zakładce „Polityka Prywatności”.

 18. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy o prawach pacjenta.


§ 7 [POUFNOŚĆ]

 1. Producent oraz Klient zobowiązują się wobec siebie do utrzymania w tajemnicy wszelkich Informacji Poufnych drugiej strony, o których dowiedziała się w związku z zawarciem Umowy lub korzystaniem z Oprogramowania.

 2. Informację Poufną każdej ze stron stanowią w szczególności informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa każdej z nich w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w tym: informacje finansowo – księgowe którejkolwiek ze Stron, informacje dotyczące rozwiązań technicznych, w tym algorytmów zastosowanych w Oprogramowaniu, wykorzystywanych metod programistycznych, rozwiązań technicznych i biznesowych zastosowanych w funkcjonalnościach Oprogramowania, kody źródłowe Oprogramowania, wszelkie know-how o charakterze technicznym, kadrowe dotyczące zasad zatrudniania i wynagradzania, sposoby zabezpieczeń danych osobowych, jak również treść danych i informacji przetwarzanych w systemach informatycznych należących do którejkolwiek ze stron.

 3. Klient zobowiązuje się do nieprzekazywania osobom trzecim oraz nieujawniania Informacji Poufnych, a także do niewykorzystywania Informacji Poufnych we własnej działalności w szerszym zakresie niż jest to uzasadnione wykonaniem Umowy, Regulaminem oraz korzystaniem z Oprogramowania.

 4. Zobowiązanie dotyczące zachowania poufności nie odnosi się do informacji, które: (a) są lub staną się powszechnie znane bez winy lub zaniedbania strony, która je otrzymała, (b) były w zgodnym z prawem posiadaniu drugiej strony przed ich ujawnieniem i nie zostały uzyskane przez drugą stronę w sposób bezpośredni lub pośredni od ujawniającej strony, (c) zostały zgodnie z prawem ujawnione drugiej stronie przez trzecią stronę bez obowiązku zachowania poufności lub na żądanie uprawnionego organu np. sądu, organu ścigania, organu administracji publicznej.

 5. Nie stanowi naruszenia postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniem szczególnej ochrony danych osobowych, przekazanie niezbędnych danych stanowiących Informację Poufną osobom zobowiązanym do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnej tj. doradcom finansowym, prawnym i technicznym, audytorom, upoważnionym pracownikom i współpracownikom uczestniczącym w realizacji umowy, w zakresie w jakim posiadanie tej Informacji Poufnej jest uzasadnione świadczeniem Usług. Za działania tych osób w zakresie zachowania
  poufności, strona przekazująca Informację Poufną do w/w osób odpowiada jak za działania własne.

 6. Dla uniknięcia wątpliwości strony oświadczają, że rozwiązania techniczne zastosowane w Oprogramowaniu stanowią Informację Poufną.

 7. Obowiązek zachowania w poufności trwa przez Okres Subskrypcji oraz w okresie 5 lat licząc od jej rozwiązania lub zakończenia w inny sposób.

 8. Strony ustalają, że każda ze stron może w każdym czasie zażądać zwrotu jakichkolwiek lub wszelkich ujawnionych Informacji Poufnych wraz z odpowiednimi materiałami, dokumentami i nośnikami oraz zakazać ich dalszego wykorzystywania.

 9. W przypadku naruszenia przez stronę zobowiązania do zachowania w poufności  Informacji Poufnych, będzie ona zobowiązana do zapłaty drugiej stronie kary umownej w wysokości 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) za każdy przypadek takiego naruszenia. Niezależnie od zastrzeżonej kary umownej dana strona jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody.


§ 8 [OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY I ROZWIĄZANIE]

 1. Klient może w każdym momencie wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług, ze skutkiem natychmiastowym poprzez: 

 1. usunięcie Konta Klienta albo

 2. złożenie Producentowi oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy.

 1. Rozwiązanie przez Klienta Umowy w Okresie Subskrypcji nie stanowi podstawy do zwrotu Klientowi części opłaty za Subskrypcję za niewykorzystany Okres Subskrypcji.

 2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron za porozumieniem zawartym przez Strony w formie dokumentowej.

 3. Producent uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku opóźnienia Klienta w płatności za Subskrypcję lub naruszenia warunków korzystania z Oprogramowania określonych w Regulaminie.

 4. Rozwiązanie Umowy pociąga za sobą wygaśnięcie wszelkich praw Klienta wynikających z Umowy. Z chwilą rozwiązania Umowy Klient traci dostęp do Oprogramowania oraz wygasa usługa Wsparcia Technicznego. W takim przypadku Producent zapewnia Klientowi odpłatnie możliwość eksportu bazy danych Klienta, w tym danych pacjentów Klienta w standardach i formatach przewidzianych przez przepisy prawa, w tym w sposób zgodny z Rozporządzeniem MZ oraz ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2021 r. poz. 666 z późn. zm.).


§ 9 [WSPARCIE TECHNICZNE]

 1. Świadczenie przez Producenta usług Wsparcia Technicznego odbywa się w Okresie Subskrypcji.

 2. Wsparcie Techniczne obejmuje świadczenie usług związanych z nieprawidłowym działaniem lub brakiem działania Oprogramowania z winy Producenta i w zakresie błędów tkwiących w Oprogramowaniu.

 3. Wsparcie Techniczne jest to wsparcie, za pomocą sieci Internet lub telefoniczne, w zakresie usuwania błędów Oprogramowania lub zakłóceń w jego funkcjonowaniu, jeśli błędy lub brak prawidłowości w funkcjonowaniu Oprogramowania wynikają z winy Producenta.

 4. Producent nie jest zobowiązany do usuwania błędów Oprogramowania lub zakłóceń w jego funkcjonowaniu, jeśli wynikają one z działań Klienta, w tym w szczególności z jakiejkolwiek próby ingerencji Klienta w Oprogramowanie, do której Klient nie został wyraźnie upoważniony przez Producenta w ramach świadczenia usług Wsparcia Technicznego, bądź w Dokumentacji Oprogramowania.

 5. Wsparcie Techniczne jest ograniczone do Oprogramowania udostępnionego Klientowi przez Producenta. Usługi Wsparcia Technicznego nie obejmują sprzętu komputerowego Klienta oraz zainstalowanego na nim oprogramowania.

 6. Warunkiem korzystania z usługi Wsparcia Technicznego jest posiadanie przez Klienta Oprogramowania oraz urządzenia umożliwiającego indywidualne porozumiewanie się na odległość, przy wykorzystaniu transmisji danych, dostęp do sieci Internet, poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie, posiadanie adresu poczty elektronicznej. 

 7. Klient dokonuje zgłoszenia błędu lub zakłócenia w funkcjonowaniu Oprogramowania konsultantowi Wsparcia Technicznego. Każde zgłoszenie Klienta zostaje poddane analizie merytorycznej i praktycznej przez konsultanta Wsparcia Technicznego.

 8. Zgłoszenia Klient dokonuje:

  1. na numer telefonu Wsparcia Technicznego udostępniony na stronie internetowej Producenta https://vividmind.health/; lub

  2. na adres mailowy Wsparcia Technicznego udostępniony na stronie internetowej Producenta https://vividmind.health/; lub

  3. w Oprogramowaniu w przypadku udostępnienia takiej funkcjonalności przez Producenta.

 9. Zgłaszając błąd lub zakłócenie Klient powinien: podać swój indywidualny numer Klienta, mieć dostęp do Oprogramowania, opisać w jaki sposób korzystał z Oprogramowania w chwili wystąpienia błędu/zakłócenia, podać możliwie najbardziej dokładny opis błędu/zakłócenia, w szczególności sekwencję czynności prowadzących do jego wystąpienia, przekazać inne informacje wymagane przez konsultanta Wsparcia Technicznego w celu należytego zrealizowania usługi.

 10. Konsultant Wsparcia Technicznego rejestruje zgłoszenie Klienta nadając zgłoszeniu indywidualny numer referencyjny, odpowiedni priorytet oraz informuje Klienta o numerze zgłoszenia.

 11. Po usunięciu błędu lub zakłócenia w działaniu Oprogramowania, konsultant Wsparcia Technicznego przesyła Klientowi informację o realizacji zgłoszenia na wskazany przez Klienta adres e – mail.

 12. Dane kontaktowe oraz informacje o godzinach świadczenia usług Wsparcia Technicznego przez konsultantów Producent udostępnia na stronie internetowej.


§ 10 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność Producenta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ograniczona jest do wysokości szkody rzeczywistej poniesionej przez Klienta, przy czym całkowita odpowiedzialność Producenta z tego tytułu jest ograniczona do wysokości opłaty za Subskrypcję uiszczoną przez Producenta za dany Okres Subskrypcji, w  którym nastąpiło niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Producenta Umowy.

 2. Przy tworzeniu Oprogramowania dołożono wszelkich starań, aby działało ono poprawnie. Z uwagi jednak na złożony charakter produktów informatycznych, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Producent nie odpowiada wobec Klienta bądź jego pacjentów za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z korzystaniem z Oprogramowania lub jego obsługą, w tym szkody pośrednie, z wyjątkiem szkody wywołanej z winy umyślnej.

 3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Producent nie ponosi odpowiedzialności za usterki w funkcjonowaniu Oprogramowania i ich skutki wywołane przez działania lub zaniechania Klienta, względnie przez podmioty lub czynniki trzecie, w szczególności przez pochodzące od podmiotów trzecich systemów informatycznych nieadministrowanych przez Producenta a niezbędnych dla udostępnienia i prawidłowego działania Oprogramowania.

 4. Klient podaje Producentowi adres poczty elektronicznej Klienta służący celom kontaktu oraz realizacji Umowy. Klient potwierdza niniejszym, że korespondencja wysyłana z podanego adresu mailowego stanowi jego oświadczenie woli. Wskazany wyżej adres e-mail może zostać przez Klienta zmieniony w każdej chwili, przy czym wymaga to uprzedniego powiadomienia Producenta poprzez dokonanie stosownej zmiany w Koncie Klienta. Do chwili, kiedy zmiana stanie się skuteczna, wszelka korespondencja prowadzona przy użyciu poprzedniego adresu Klienta pozostaje wiążąca dla Stron.

 5. Producent uprawniony jest do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na inny podmiot, o czym zobowiązany jest pisemnie powiadomić Klienta. Przeniesienie takie nie stanowi zmiany warunków niniejszej Umowy i nie stanowi wypowiedzenia tej Umowy.

 6. Reklamacje w sprawach dotyczących świadczenia usług dot. korzystania z Oprogramowania należy składać w formie pisemnej, na adres Spółki: Vivid Mind PSA ul. Ksawerów 3, 00-656 Warszawa, lub elektronie na adres: kontakt@vividmind.health z dopiskiem „Reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail Klienta, opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania oraz jego uzasadnienie oraz podpis osoby składającej reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Producenta. O decyzji w przedmiocie reklamacji Producent niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji.

 7. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Klient będący Konsumentem może skorzystać m.in. z:

 1. pomocy właściwego Europejskiego Centrum Konsumenckiego należącego do sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net). Centra informują Konsumentów o ich prawach oraz pomagają w rozwiązywaniu indywidualnych problemów związanych z transakcjami ponadgranicznymi. Pomoc Centrów Konsumenckich jest z zasady bezpłatna. Spis Centrów właściwych dla poszczególnych krajów znajduje się pod adresem: http://www.konsument.gov.pl/pl/eck-w-europie.html; 

 2. internetowej platformy ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=E;

 3. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;

 4.  pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;

 5. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

 1. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych Umową i niniejszym Regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2021 r. poz. 576 z późn. zm.), Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 2. Wszelkie spory z Klientami, którzy nie są Konsumentami, które mogą powstać w związku ze świadczeniem Usług będą podlegały rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Producenta.

 3. Producent ma prawo dokonać zmiany numeru telefonu, adresów e-mail, strony www, innych danych identyfikacyjnych podanych w treści Regulaminu lub na stronie internetowej Producenta poprzez przesłanie Klientowi informacji na podany przez niego adres, adres e-mail lub w Oprogramowaniu (wyboru sposobu przekazania informacji dokonuje Producent) na co Klient wyraża zgodę. W/w zmiany nie stanowią zmiany Regulaminu ani Umowy.

 4. Producent zastrzega możliwość zmiany Regulaminu lub wydania nowych warunków Umowy w trakcie trwania (obowiązywania) Umowy. W takim przypadku Producent zainteresowany związaniem Klienta odpowiednio nowymi warunkami Umowy lub zmienionym Regulaminem powinien wysłać Klientowi ich treść na podany przez Klienta adres e-mail lub udostępnić tę treść do akceptacji w samym Oprogramowaniu lub powiadomić Klienta za pośrednictwem newslettera technicznego Producenta, na co najmniej 14 dni przed wejściem planowanych zmian Regulaminu w życie (o zachowaniu tego terminu decyduje data wysłania, tj. data, gdy Klient miał możliwość zapoznania się z treścią zmiany, a nie doręczenia Klientowi). Jeżeli w terminie 14 dni od dnia doręczenia w/w zmienionych lub nowych warunków Regulaminu/Umowy Klient nie dokona wypowiedzenia Umowy, odpowiednio nowe warunki Umowy lub zmieniony Regulamin będą go wiązać po upływie w/w terminu do złożenia wypowiedzenia, nie wcześniej jednak niż z datą ich wejścia w życie. W przypadku niedochowania powyższego trybu przez Producenta, nowe warunki Umowy ani zmieniony Regulamin nie będą miały zastosowania do Klienta – będą go wiązać dotychczasowe warunki.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.